Na vorig jaar een digitale ALV te hebben gehouden in verband met beperkende Corona maatregelen, heeft op vrijdagavond 25 maart j.l. de reguliere ALV voor 2022 van COM-Zeeland plaatsgevonden. Met een opkomst van ruim 30 personen kon in de Kruidmolen te Middelburg weer fysiek worden vergaderd. Als bewijs dat het Coronavirus toch nog niet helemaal is uitgebannen bleek in de absentie van onze voorzitter Jan Eertink die, in de week voorafgaand aan de ALV, “positief” op het virus was getest. Zoals het mariniers betaamt neemt, bij het wegvallen van een der kaderleden, iemand anders de bevelvoering over en stuurt “de troepen” verder aan. In dit geval werd de vergadering geleid door onze vice-voorzitter: Michel de Bree, in het bijzijn van de heren Piet Kruithof en Kees Wit namens het landelijk COM-Bestuur.

Aan het eind van een vruchtbare vergadering werden enkele personen, die zich soms jarenlang voor de vereniging hebben ingezet, in het zonnetje gezet. Als afzwaaiend secretaris COM-Zeeland werd als eerste Xander Broekhart bedankt voor zijn inzet. Gelukkig blijft Xander zich wel inzetten voor COM-Zeeland als contactman voor West Zeeuws-Vlaanderen. Bij het niet bestaan van bedenkingen en in algemene stemmen aangenomen in de ALV, zal de rol van secretaris COM-Zeeland worden overgenomen door Ronald Ingelse.

 

 

 

 

 

 

 

Voorts werd Leen Tichem als afzwaaiend lid van de Ledenraad van COM-Zeeland bedankt voor zijn Zeeuwse inbreng in het landelijk Ledenraad overleg. Gelukkig blijft ook Leen zich nog inspannen voor COM-Zeeland in de vorm van contactman voor Tholen en omgeving. In die rol zullen zowel Xander als Leen voor sommige leden van COM-Zeeland zichtbaar blijven. Tijdens de vergadering heeft Ruud Arends aangeven de plek van Leen over te nemen, waardoor de Zeeuwse afvaardiging in de Ledenraad bestaat uit Harry van Dongen en Ruud Arends.

 

Daarnaast heeft, bij monde van Piet Kruithof, het landelijk COM-bestuur gemeend Wim van der Meer te benoemen tot “Lid van Verdienste” van het COM voor zijn jarenlange inzet in diverse hoedanigheden voor zowel COM-Zeeland als in diverse landelijke gremia. De daarbij behorende versierselen werden door Kees Wit opgespeld. Tot slot werd Wim’s vrouw Nora ook in het zonnetje gezet met een dikke “Blijk van Waardering”. Als “ambtelijk secretaris” van Wim en COM-Zeeland is Nora niet alleen de drijvende kracht achter tal van initiatieven en activiteiten maar tevens een gewaardeerd en volwaardig lid van de club.

Vanaf deze plek nogmaals dank aan alle afzwaaiende en nog zittende bestuursleden en de mensen in hun nieuwe rol veel succes en een vruchtbare samenwerking gewenst namens bestuur COM-Zeeland.